คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 96 รายการ
 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 16 ต.ค. 2562
การใช้น้ำประปาเทศบาลตำบลบางแก้ว พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 16 ต.ค. 2562
กิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 16 ต.ค. 2562
การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 16 ต.ค. 2562
1.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
4.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
5.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
6.การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
7.การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยlบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจำหน่่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
8.การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
9.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
10.การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20l1 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
11.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
12.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
13.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
14.การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
15.การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
16.การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับ หรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 07 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5