เทศบาลตำบลบางแก้ว ขอแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ยึดมั่นในนโยบาย "NO Gift Policy" เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดี

ขอน้อมรับความปรารถนาดีและขอขอบคุณไมตรีจิตของทุกท่านผ่านคำอวยพร
ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาและทำประโยชน์เคียงคู่สังคม
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ม.ค. 2565