ข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ
   
 
   

 ประกาศ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่เพื่อรับเบี้ยยังชีพ

เทศบาลตำบลบางแก้ว
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564
และ 1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2565

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน มีดังนี้

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2566
นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506)
2. มีภูมิลำเนาในเขต (อบต. / เทศบาล) ตามทะเบียนบ้าน หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ และยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

---------------------------------------------------

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝาก
---------------------------------------------------
โดยสามารถติดต่อ เพื่อการลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางแก้ว ห้องสำนักปลัดเทศบาล ได้ในวัน และเวลาราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ ⬇

 
 
 
     
   
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564