ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 97 รายการ
 
ประชาสัมพันธ์เอกสารการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย [อ่าน 55 คน] เมื่อ 03 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 26 คน] เมื่อ 02 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 10 มี.ค. 2563
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 25 ก.พ. 2563
ประกาศมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ก.พ. 2563
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 21 ก.พ. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 24 คน] เมื่อ 30 ม.ค. 2563
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2563
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 25 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2562
ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือเทศบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 ส.ค. 2562
กิจกรรมถวายเที่ยนพรรษา ประจำปี 2562 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 ก.ค. 2562
ผลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 30 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2562
ประกาศจากเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง ให้ระมัดระวังการเกิดเพลิงไหม้เป็นกรณีพิเศษในช่วงหน้าแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 52 คน] เมื่อ 26 มี.ค. 2562
ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 07 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 27 ก.พ. 2562
การยืนแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 361 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2561
คำสั่งฯ เรื่องการมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 ธ.ค. 2561
สรุปผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5