ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
 
ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 15 คน] เมื่อ 25 ก.พ. 2563
ประกาศมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 25 ก.พ. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 21 คน] เมื่อ 30 ม.ค. 2563
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 06 ม.ค. 2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบางแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 18 คน] เมื่อ 21 ต.ค. 2562
ประกาศการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ หรือเทศบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 08 ส.ค. 2562
กิจกรรมถวายเที่ยนพรรษา ประจำปี 2562 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 09 ก.ค. 2562
ผลการตรวจคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 14 มิ.ย. 2562
ประกาศจากเทศบาลตำบลบางแก้ว เรื่อง ให้ระมัดระวังการเกิดเพลิงไหม้เป็นกรณีพิเศษในช่วงหน้าแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 44 คน] เมื่อ 26 มี.ค. 2562
ประกาศการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 15 มี.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 8 คน] เมื่อ 07 มี.ค. 2562
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 14 คน] เมื่อ 27 ก.พ. 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 2 คน] เมื่อ 25 ม.ค. 2562
การยืนแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 87 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2561
สรุปผลการประเมินแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อระบบการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 1 คน] เมื่อ 03 ธ.ค. 2561
ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งชลประทาน-หัวสะพานเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหูแร่ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 19 คน] เมื่อ 12 พ.ย. 2561
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศักษา ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางแก้ว สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [อ่าน 70 คน] เมื่อ 16 ม.ค. 2561
ลงข่าวจดหมายข่าว งานจัดเก็บรายได้ [อ่าน 42 คน] เมื่อ 03 ม.ค. 2561
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 47 คน] เมื่อ 26 ธ.ค. 2560
มอบหมายให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบางแก้วปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 16 คน] เมื่อ 29 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3