ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบางแก้ว รับโอน ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง
   
 
   เทศบาลตำบลบางแก้ว รับโอน ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ - ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) - ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังนี้ - นายช่างโยธา ปง./ชง. สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ทต.บางแก้ว โทรศัพท์ 074 697 373 ในวัน เวลา ราชการ
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 21 กรกฏาคม 2563